Wednesday, January 19, 2005


interview with the reporter

central news, overseas edition

french songs...

schedule 5

schedule 4

schedule 3

schedule2

schedule1

vienna

London

London

on stage

Shen hsing-chuan

Kang feng-du

rome, italy

wang tien-you

vienna

napoleon, Waterloo

atmic balls, belgium

belgium, china hall, world fair

Deutschland

luxemburg

louvre

Eiffel Tower, Paris

dutch

berlin

warwick castle, uk

jordan

Belgium

Jordan

greece

Greece

Greece, Athens College of Arts

chang shu-ling

chin Hsiao-hui

Hsu Mei-ling

Li Bi-fen

Yang Bi-fen

Shan feng-yu

chu feng-hui

dm

Wang Tien-you

Lin chi-hao

Tang Wei-min

dancing master, Yang Ming-Lung

member's leader, Wu hsue-wei

stage manger, Liu Chuan-fu

Huang Kuo-fang, secretary

Liu Hsiang-lin, vice leader

³\³Ó¶¯, Hsu Shen-hsiung, Gourp leader